Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền:

Chính sách hoàn tiền được áp dụng cho:

- Học viên đã đóng học phí đầy đủ toàn bộ khóa học.

- Hoàn lại 75% học phí đã đóng khi Học viên thông báo hủy trước 7 ngày mở lớp.

- Hoàn lại 50% giá trị còn lại sau khi trừ đi giá trị số giờ đã học cho những trường hợp có lý do bất khả kháng, được Trung tâm xem xét và quyết định.

Để được hoàn trả học phí, học viên gửi yêu cầu tới Bộ phận Chăm sóc khách hàng để tiếp nhận xử lý. Trong thời gian 14 (mười bốn) ngày (không tính ngày nghỉ lễ), kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ thông tin về thủ tục hoàn trả học phí, Trung tâm sẽ tiến hành chuyển khoản số học phí còn lại tới tài khoản của người đã thanh toán khóa học, không hoàn về tài khoản khác.

Honrada sẽ không hoàn tiền cho học viên trong trường hợp:

- Buổi học bị hủy bởi học viên hoặc giáo viên. Học viên sẽ được tổ chức dạy bù vào buổi khác dựa theo điểu khoản lớp học.

- Học viên nghỉ quá số buổi quy định hoặc nghỉ từ 3 buổi liên tiếp không có lý do chính đáng, không thông báo cho trung tâm.

Top
1
Sale

HONRADA

Tiếng anh trực tuyến
Register Đăng ký!
Close ✕ Register
Close ✕ Honrada